Journal of

GEOsciences

  (Formerly Journal of the Czech Geological Society)

Original Paper

Ferry Fediuk

The lower Vltava River Pluton: a semi-hidden intrusive complex in Neoproterozoic at the northern outskirts of Prague, Central Bohemia

Journal of the Czech Geological Society, volume 50 (2005), issue 3-4, 71 - 80

DOI: http://doi.org/10.3190/JCGS.978


  Abstract References

Bořický, E. (1880) Petrologická studia porfýrových hornin v Čechách, díl I: Porfýry a porfyrity křemenné. Archiv Přírodověd. Prozk. Čech, 4 (3), pp. 1-164.

Ciniburk, M. (1965) Nová intruzivní tělesa v severním Povltaví. Čas. Mineral. Geol., 10 (3), pp. 327-330.

Ciniburk, M. (1966) Geochemie a petrografie západní části neratovického komplexu a přilehlého území. Čas. Mineral. Geol., 11, pp. 27-35.

Ciniburk, M., Kratochvíl, F., Najdr, J., Tomek, O. (1965) Přehled geologických poměrů v severním Povltaví mezi Prahou a Kralupy n. Vlt. Oblast. Muz. Roztoky, pp. 1-37.

Cox, K.G., Bell, J.D., Pankhurst, R.J. (1979) The interpretation of igneous rocks. , pp. 1-410.
http://doi.org/10.1007/978-94-017-3373-1

Čemusová, P. (1983) Žilné horniny v proterozoiku vltavského údolí. , pp. 1-64.

Debon, F., Le Fort, P. (1988) A cationic classification of common plutonic rocks and their magmatic classification principles, methods, applications. Bull. De Minéralogie, 111, pp. 493-510.
http://doi.org/10.3406/bulmi.1988.8096

Fediuk, F. (1993) Žula v dolnovltavském údolí u Klecan. Zprávy Geol. Výzk. Za R. 1992, pp. 24-25.

Fediuk, F. (1994) Pokračování neratovického komplexu do území Prahy. Zpr. Geol. Výzk. Z R. 1993, pp. 24-26.

Fediuk, F. (1996) Poloskrytý dolnovltavský pluton. Uhlí, Rudy, Geol. Průzkum, 3 (3), p. 91.

Fediuk, F. (1996) Geologický výlet do Tichého údolí u Prahy. MŽP ČR, - ČGS and Geohelp, pp. 1-12.

Fediuk, F., Chalupný, V. (1998) Geologický a vlastivědný výlet do pravobřežního Dolního Povltaví. Exkurze Čes. Geol. Spol., 2, pp. 1-28.

Fediuk, F., Ichinkhorloo, B., Ciniburk, M. (1966) The Neratovice complex - A product of metasomatic transformation of volcanites into rocks of plutonic appearance. Paleovolcanites of the Bohemian Massif, pp. 51-60.

Fediuk, F., Röhlich, P. (1960) Basální vrstvy ordoviku v Praze - Troji. Acta Univ. Carol. Geol., 1, pp. 75-93.

Irvine, T.N., Baragar, W.R.A. (1971) A guide to chemical classification of the common volcanic rocks. Can. Jour. of Earth Science, 8, pp. 523-548.
http://doi.org/10.1139/e71-055

Janoušek, V., Farrow, C.M., Erban, V. (2003) GCDkit: New PC software for interpretation of whole-rock geochemical data from igneous rocks. Geochim. Et Cosmochim. Acta, 67, p. 186.

Kettner, R. (1912) O některých vyvřelinách povltavského algonkia. Rozpr. Čes. Akad. Věd, 21 (30), pp. 8-37.

Klein, V., Paděra, K. (1953) Výskyt měděných rud u Kojetic. Věst. Ústř. Úst. Geol., 28, pp. 145-155.

Klvaňa, J. (1893) Údolí Vltavské mezi Prahou a Kralupy. Petrografická studie. Archiv Přírodověd. Prozk. Čech, 9, pp. 1-94.

Kratochvíl, F. (1965) Žilné vyvřeliny v algonkiu mezi Prahou a Kralupy n. Vlt. a v širším okolí Prahy. Zpr. Geol. Výzk. Za R. 1964, pp. 101-104.

Láznička, P., Tichopádová, Š. (1959) Nálezy nerostů v lomu Klecany na sever od Prahy. Čas. Nár. Muz., Odd. Přírodověd., 78, pp. 90-91.

Maniar, P.D., Piccoli, P.M. (1989) Tectonic discrimination of granitoids. Geological Society of America Bulletin, 101 (5), pp. 635-643.
http://doi.org/10.1130/0016-7606(1989)101<0635:TDOG>2.3.CO;2

Matějka, A. (1923) O geologických poměrech severního Povltaví, část II. Sbor. Geol. Úst. ČSR, 3, pp. 65-90.

Peccerillo, A., Taylor, S.R. (1975) Geochemistry of Upper Cretaceous volcanic rocks from the Pontic chain, northern Turkey.. Bulletin Volcanologique, 39 (4), pp. 557-569.
http://doi.org/10.1007/BF02596976

Röhlich, P. (1960) Objev granodioritového pně v algonkiu severně od Prahy. Věst. Ústř. Úst. Geol., 35, pp. 73-76.

Shand, S.J. (1927) Eruptive rocks. , p. 360.

Straka, J. (1988) Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1:25 000 12-241 Roztoky. Ústř. Ǔst. Geol., pp. 1-71.

Straka, J. (1994) Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1:25 000 12-233 Odolena Voda. Ústř. Úst. Geol., pp. 1-49.

Velebil, D. (1995) Azurit a malachit v proterozoiku na sever od Prahy. Minerál, 3 (6), p. 359.

Volšan, V. (1983) Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1:25 000 12-224 Neratovice. Ústř. Úst. Geol., pp. 1-55.

Vrána, S. (1998) Ferruvit v primitivním pegmatitu v hybridním dioritgranitoidním komplexu u Neratovic. Bull. Min.-petr. Odd. Nár. Muz. V Praze, 6, pp. 257-258.

Woldřich, J. (1917) Příspěvek k paleontologii a stratigrafii českého útvaru křídového. Rozpr. Čes. Akad. Věd a Um., 41, pp. 1-40.

Journal of Geosciences, Published by © Czech Geological Society, with support from the Czech Geological Survey.
Webdesign inspired by aTeo. Hosted at the server of the Institute of Petrology and Structural Geology, Charles University, Prague.
ISSN: 1803-1943 (online), 1802-6222 (print)
email: jgeosci(at)jgeosci.org
cover_rotated.gif, 15kB

SNIP (Scopus, 2022): 0.826

IF (WoS, 2022): 1.4

5 YEAR IF (WoS, 2022): 1.8

Policy: Open Access

ISSN: 1802-6222

E-ISSN: 1803-1943