Journal of

GEOsciences

  (Formerly Journal of the Czech Geological Society)

Original Paper

Beran, Jiří Sejkora

The Krásno Sn-W ore district near Horní Slavkov: Mining history, geological and mineralogical characteristics

Journal of the Czech Geological Society, volume 51 (2006), issue 1-2, 3 - 42

DOI: http://dx.doi.org/10.3190/JCGS.987


  Abstract References

Agricola, G. (1556): De re metallica libri XII. - Basilae

Barvíř, J. L. ( 1903): Přehledné zprávy o některých našich místech zlato a stříbronosných z poslední čtvrti 16. století. - (Brief reports on gold and silver production in the last quarter of the 16th century). – Horn. hutn. listy, 4. (in Czech).

Beran, P. ( 1999): Nerosty cíno-wolframových ložisek Slavkovského lesa. - (Minerals in the tin-tungsten deposits of the Slavkovský les area.) - Okresní muzeum a knihovna Sokolov, 287 pp. (in Czech).

Beran, P. - Beranová, V. (1995): Petrologie a mineralogie Sn-W lozisek v oblasti Krásna a Horního Slavkova. - (Petrology and mineralogy of the Sn-W deposits in the Krásno and Horni Slavkov district.) - In: Závěrečná likvidační zpráva závodu Stannum, Rudné doly s.p. Příbram, Geofond Praha FZ6630. (in Czech).

Beran, P. -Fikar, M. - Ondruš. P. - Řídkošil, T. - Šrein, V. - Veselovský, F. (1989): Sekundámi mineralizace z cíno-wolframového ložiska Horní Slavkov. - (secondary minerals in the Horni Slavkov tin-tungsten deposit.) - Nepublik. zpr., Rudné doly s.p. Příbram, archiv Okr. muz. a knih. Sokolov. (in Czech).

Beran, P. a kol. (2001): Královské horní město Horní Slavkov. - (Horní Slavkov and its history of Royal Mining Town.) - Město Horní Slavkov ve spolupráci s Okresním muzeem Sokolov. (in Czech).

Bernardová, E. - Poubová, M. (1961): Mineralogicko-petrografický posudek vzorku šachta 8 - Horní Slavkov. - (Mineralogical-petrographical report on samples from the shaft No. 8.) - Nepubl. zpráva Geol. průzk. Stříbro, In: Blüml, A. - Tacl, A.: Mineralogickogeochemický rozbor rudního materiálu Šachty č. 8 - Horní Slavkov. Geofond Praha P97418. (in Czech).

Bílek. J. (1957): Dějiny dolovaní v oblasti Horní Slavkov - Krásno, I. Předbežná zpráva o montanistických a geologických poměrech Hubského pně. - (History of mining in the Horní Slavkov - Krásno district. I. Preliminary report on mining and geological situation at the Huber stock.) - Geofond Praha P9253. (in Czech).

Bílek, J. (1958): Zpráva o báňsko-historickém výzkumu Horní Slavkov II. - (Report on research of mining and history in Horní Slavkov, part II.) - Geofond Praha P9959 (in Czech).

Breiter, K. -Sokolová, M. -Sokol, A. (1991): Geochemical specialization of the tin-bearing granitoid massifs of NW Bohemia. - Mineral. Deposita, 26: 298-306.
http://doi.org/10.1007/BF00191077

Cornu, F. ( 1905): Zur Kenntnis des Schlaggenwalder Mineralvorkommens. - Tschermaks mineral, petrogr. Mitt., 24, Wien.

Cornu, F. (1906): Versuche über saure und alkalische Reaktion von Mineralien. - Tschermaks mineral, petrogr. Mitt., 25, Wien.

Döll, E. (1883): Eine neueund einige seltene Pseudomorphosen von neuen Fundorten. - Verh. Geol. Reichsanst., Wien.

Drozen, J. (1965): Výrocni zpráva o plnení úkolu "Geologické pomery loziska Hubský pén za rok 1965". - (Annual report for 1965, project "Geology of the Huber stock deposit".) - Nepublik. zpr., archiv Rudnych dolu s.p. Pribram. (in Czech).

Drozen, J. (1967): Geologické pomery loziska Hubský pen, Výroiní zpráva za rok 1966. - (Annual report for 1966, project "Geology of the Huber stock deposit".) - Nepublik. zpr., Rudné doly n.p. Príbram, Geofond Praha P22656. (in Czech).

Drozen, J. (1969): Geologické pomery Sn-W loziska Hubsky pen u Krásna nad Teplou (Slavkovský les). - (Geology of the Huber stock Sn-W deposit near Krásno nad Teplou (Slavkovský les area).) - Kandidátská dizertacní práce, Geofond Praha P22651. (in Czech).

Erben, B. (1884): O českých nerostech. - (On minerals in Bohemia.) - Vesrnir, 13: 20. (in Czech).

Ferber, J.J. (1774): Beiträgezuder Mineral -Geschichte von Bóhmen. - Berlin

Fiala, F. (1948): Strucné vyjádfeni o lozisku Sn-W rud v Horním Slavkove;. - (A brief evaluation of the Horni Slavkov Sn-W deposit.) - Nepubl. zpr., Geofond Praha. (in Czech).

Fiala, F. (1950): Zpráva o geologickém výzkumu rudonosné oblasti (Sn-W.Cu) u Horního Slavkova a Krásna n. Teplou provedeném v letech 1946-1950. - (Report on geological research of ore-bearing district (Sn-W, Cu) near Horni Slavkov and Krasno n. Teplou during the period 1946-1950.) - Nepubl. zpr., Geofond Praha P3310. (in Czech).

Fiala, F. (1952): Zpráva o geologickych vyzkumech í rudnim obvodu u Horniho Slavkova a Krásna nad Lesy provedenych í race 1946. (Report on geological research in the Horn! Slavkov and Krasno nad Lesy ore district in 1946.) - Nepubl. zpr., Geofond Praha. (in Czech).

Fiala, F. (1962): Zakladni geologicky vyzkum Cisařského (Slavkovského) lesa. Záverečná zpráva o vyzkumném úkolu za léta 1955-1960. - (Geology of the Cisařsky (Slavkovsky) les area. Final report for the 1955-1960 period.) - Nepubl. zpr., Archiv CGU. Praha. (in Czech).

Fiala, F. (1958): Hlavni typy hornin í Siráim okoli Pramenù. - (The main rocktypes in the Prameny area.) - Geol. práce, 50; 3-70. Bratislava, (in Czech).

Fiala, F. (1968): Granitoids of the Slavkovsky Les Mountains. - Sbor. geol. Ved, Geol., 14, Praha.

Fiala, F. - Pacal, Z. (1961): Zpráva o vyzkumu greisenovych teles zap. Krásna s vypočtem zásob Sn-Li-Rb rud na lozisku "Konik". - (Report on study of greisen deposits west of Krásno and calculation of Sn-Li-Rb ore reserves at the "Konik" deposit.) - Nepublik. zpr., Geofond Praha FZ4274. (in Czech).

Fiala, F. - Pacal, Z. (1962): Lozisko albitické aplitické zuly zap. Krásna (Cisafsky les) jako náhradni zivcová surovina. VypoÈet prognoznich zásob. - (Study of albite aplitic granite deposit west of Krásno (Cisafsky les) as substitute material for feldspars. Calculation of prognosis reserves.) - Nepublik. zpr., Geofond. Praha Pl5345. (in Czech).

Fiala, F. - Pacal, Z. (1968): Aplogranit albitowy na tie surowcow skaleniowych Czechoslowacji. - (Albite aplogranite as feldspar raw material in Czechoslovakia.) - Inst. Geol. Biul., 223: 119-154. Varsava. (in Polish).

Fiala, F. - Škvor, V. (1956): Zpráva o ukončeni orientačního geologického mapování dulnich prostoru sachet C. 11,15,17, a stoly c. 13 v Hornim Slavkove. - (Report on pilot geological mapping of shafts Nos 11. 15, 17 and adit No. 13 in Homi Slavkov.) - Nepublik. zpr., Geofond Praha P7188. (in Czech).

Fiala, F. et al. (1956): Zpráva o geologických výzkumech v Cisařském Lese za rok 1955. - (Annual report on geological research in the Císafský les area in 1955.) - Nepublik. zpr., Geofond Praha P7751. (in Czech).

Fiala, F. et al. (1957): Zpráva o geologických výzkumech v Cisařském Lese za rok 1956. - (Annual report on geological research in the Cisafský les area in 1956.) - Nepublik. zpr., Geofond Praha P8627. (in Czech).

Fiala, F. et al. (1960): Základní geologický výzkum Cisafského (Slavkovského) Lesa (1955-1960). - (Geology of the Císarsky (Slavkovský) les area, report for the 1955-1960 period.) - Nepublik. zpr., Geofond Praha. (in Czech).

Frieser. A. (1916): Erzvorksmmen im Kaiserwaldgebirge, Separatabdruck. - Berg - und Hüttenm. Jb., Wren.

Gareiss, A. (1901): Über Pseudomorphosen nach Cordierit. -Tschermaks mineral, petrogr. Mitt., 20, Wien.

Gehlicka, P. (1858): Die Gebirgsarten in der Umgebung von Eger. - Programm Gymnasium, Eger.

Glückseling, A. M. (1862): Das Vorkommen der Mineralien im Egere Kreise Böhmens. - Versammlung deutscher Naturfor. und Ärzte, Karlsbad.

Groth, P. (1870): Über den Topaz einiger Zinnerzlagerstätten, besonders von Altenberg und Schlaggenwalde. - Z. Dtsch. geol. Gesell., Hannover.

Groth, P. (1916): Die Lagerstätten - Abteilung der mineralogischen Sammlung des k. bayer, staates in München. - Z. prakt. Geol., 24.

Günther, I. ( 1820): Zpráva o slavkovském dulnim obvodu, Archivní zpráva in Bílek (1959). (Report on the Slavkov mining district), Archivai report in Bílek (1959).

Haidinger, W. (1830): Notiz von einer neuen Pseudomorphose. - N. Jr. Miner., Geol., Paleont.

Haslar. O. ( 1956): Mineralogický rozbor W-Sn koncentrátu a prumerného technologického vzorku z lokality Krásno n. Teplou. - (Mineralogical analysis of W-Sn concentrate and an average technological sample from the locality Krásno n. Teplou.) - Nepublik. zpr., Geofond Praha P14427. (in Czech).

Havelka, J. (1985): Klasifikace lozisek nerostnych surovin. - (Classification of mineral deposits.) - Geol. Pruzk., 1, Praha. (in Czech).

Heilmaier, J. (1930): ÜberZinnerz (Zinnstein) (Formen und Akzessorien). - N. Jb. Geol. Min. Paläont., Beilage, 61, Stuttgart.

Hladká, N. - Jarchovský, T. ( 1959): Zpráva o výzkumu paragenetických a minerogenních pomeru na slavkovských zilách Sn-W formace a s nimi spojených pneumatolyticko-metasomatických pfemen. Zpráva o geol. výzkumech za rok 1957. - (Report on paragenetic and minerogenic relations of Sn-W veins at Horní Slavkov and the associated pneumatolytic-metasomatic alterations. Annual report for 1957.) - Nepublik. zpr., Geofond Praha. (in Czech).

Hoffmann, J. ( 1903): Historisch-mineralogische Skizze von Schlaggenwald. - Programm der k. u k. Staatsrealschule in Elbogen 1903, Loket. - (1904): Radium in Schlaggenwald. - Zeit. prakt. Geol., 12, Berlin.

Hochstetter, F. (1855): Die geologische Verhältnisse von Karlsbad. - Jb. geol. Reichsanst., Wien.

Hochstetter, F. (1856): Allgemeiner Bericht über die geolog. Aufhahme der I. section der k. k. geol. Reichanst. in Böhmen im Sommer 1855. - Jb. d. geol. Reichsanst., Wien.

Hochstetter, F. (1856): Die Verhältnisse des Falkenau - Elbogner Braunkohlenbeckens in Böhmen. - Jb. d. geol. Reichsanst., Wien.

Holubec, J.(196I): Strukturdiskordanz des variszischen und assyntischen Baues im Gebirgssystem von Krusné Hory - Smriiny (Erzgebirge Fichtelgebirge). - Vest. Ústř. Úst. geol., Praha

Christiansen, E. H. et al. (1983): Petrogenesis of topaz rhyolites from the western United States. - Contrib. Min. Pete, 83:486-508. Heidelberg.

Janecka, J. (1973): Záverecná zpráva o geologicko-loziskovém výzkumu Sn-W lozisek Ceského masívu. - (Final report on geological-economic geological research of Sn-W deposits in the Bohemian Massif.) - Nepublik. zpr., archiv Ústf. Úst. geol. Praha. (in Czech).

Jantsch, F. (1853): Über das Vorkommen des Zinnes in Böhmen und die Verhältnisse des Bergbaues von Schlaggenwald. - Jb. d. geol. Reichanst., Wien.

Jantsch, F. (1854): Ueber das Vorkommen des Zinnes in Böhmen. - Österr. Z. Berg - u. Hüttenwes., Wien.

Jantsch, F. (1858): Einiges über das Vorkommen des Zinnes in Böhmen und über die geognostischen und bergbaulichen Verhältnisse der Zinn Industrie von Schlaggenwald. - Z. d. mont. V. im Erzgebirge.

Jarchovský, T. (1959): Zpráva o mineralogicko-geochemickém výzkumu Sn-W loziska í Krásne. - (Report on mineralogical-geochemical research of Sn-W deposit at Krásno.) - Nepublik. zpr., Geofond Praha P10289. (in Czech).

Jarchovský, T. (1962): Mineralogicko-geochemický výzkum Sn-W loziska v Krásne nad Teplou, cást II., Schnöduv pen. - (Mineralogical-geochemical research of Krásno nad Teplou Sn-W deposit, part II, Schnöd stock.) - Nepublik. zpr., archiv Ústr. Úst. geol. Praha. (in Czech).

Jarchovský, T. (1969): Loziskové pomery Gelnavské zíly v Krásne - (Montanistic situation of the Gelnauer vein at Krásno.) - Sbor. geol. Ved, lozisk. Geol., 10, Praha. (in Czech).

Jarchovský, T. - Pavlů, D. (1980): Geologicko-loziskový výzkum Slavkovského lesa v letech 1976-1980. - (Geological and enonomic-geological research in the Slavkovský les area, 1976-1980 period.) Nepublik. zpr., archiv Ústr. Úst. geol., Praha. (in Czech).

Jarchovský, T. (1991): Albite-topaz microgranite from Horní Slavkov (Slavkovský les Mts.), NW Bohemia. - Vest. Ústr. Úst. geol., 66, 13-22. Praha.

Jarchovský, T. - Štemprok, M. (1979): Geochemistry of granites of the Slavkovský les Mts. - Sbor. geol. Ved, lozisk. Geol. Mineral., 20, Praha.

Ježek, B. (1914): Drobné zprávy mineralogické. - (Minor mineralogical reports.) - Cas. Mus. Král. ces., Praha. (in Czech).

Ježek, B. (1932): Mineralogie. - (Mineralogy) - 549-1368, Ústr. naklad. ucitel. Ceskoslov., Praha. (in Czech).

Jokély, J. (1856-1857): Die Erzlagerstätten und Bergbaue im böhmischen Anteile des Erzgebirges. - Jb. d. geol. Reichsant. 1856, Bergwerksfreund 1857, Wien.

Jokély, J. (1857): Zur Kenntnis der geologischen Beschaffenheit des Egerer Kreises in Böhmen. - Jb. d. geol. Reichsant., Wien.

Kachlik, V. (1993): The evidence for Late Variscan nappe thrusting of the Mariánské Lázně Complex over the Saxothuringian terrane (West Bohemia). - J. Czech. Geol. Soc., 38: 43-54. Praha.

Kastl, E. - Tonika, J. (1984): The Mariánské Lázne metaophiolite complex (West Bohemia). - Krystalinikum, 17, 59-76. Praha.

Katzer, F. (1892): Geologie von Böhmen. - pp. 305-309.

Kenngott, A. (1851): Karpholit von Schlaggenwald. - Berichte über die Mittheilungen von Freunden der Naturwissenschaften in Wien, gesammelt und heraragegeben von W. Haidinger, Band VII.

Kettner, R. (1917): Z nejnovejsích výzkumu o rudních naleziStích v Cechách. - (Information on the present research of ore deposits in Bohemia.) - Horn. hut. Lisry, Praha. (in Czech).

Klvaňa, J. (1886): Nerosty královstvi Ceského. - (Minerals of the Kingdom of Bohemia.) - Uherské HradiSte. (in Czech).

Kolektiv (1995): Likvidacní zpráva závodu Stannum Horní Slavkov. Report on closure of the Stannum enterprise in Horní Slavkov. Nepublik. zpr., Geomont s.r.o. Príbram, Rudné doly s.p. Príbram, archiv Rudných dolu s.p. Príbram. (in Czech).

Konta, J. (1957): Jílové minerály Ceskoslovenska. - (clay minerals of Czechoslovakia.) - Nakladatelství CSAV Praha. (in Czech).

Kopecký, L.jun. -Jakeš, P. (1985): Petrografický a geochemický výzkum mariánskolázenského metabazitového komplexu. - (Petrographical and geochemical research of the Mariánské Lázne metabasite complex.) - Nepublik. zpr., Archiv ÚÚG. Praha. (in Czech).

Korbel. P. (1983): Sekundární minerály loziska Horní Slavkov. - (secondary minerals at the Horní Slavkov deposit.) - Diplomová práce, Katedra mineralogie, geochemie a krystalografie Prír. Fak. Univ. Karl., Praha. (in Czech).

Korbel. P. (1991): Supergene minerals from Horní Slavkov. - Sbor. Nár. Muz. (Praha); B 47: 1-24.

Kovalenko, V. I. et al. (1971): Redkometalnye granitoidy Mongolii. ("Rare-metal"-bearing granitoids of Mongolia.) - Nauka. Moskva. (in Russian).

Kozubek, P. et al. (1985): Záverecná zpráva Huberuv pen - 5. patro, 2. etapa. - (Final report on Huber stock, 5th level, second stage.) Nepublik. zpr., Rudné doly n.p. Príbram, Horní Slavkov, Geofond Praha. (in Czech).

Kozubek, P. et al. (1989): Závereiná zpráva úkolu Krásno sz. pfedpolí. - (Final report on the project Krásno, northwestern forefront.) - Nepublik. zpr., archiv Rudných dolu s.p. Príbram. (in Czech).

Kratochvíl, F. (1960): Zpráva ogeologickém mapování vSlavkovském Lese. - (Report on geological mapping in the Slavkovský les area.) Nepublik. zpr., Geofond Praha P13420. (in Czech).

Kratochvíl, J. (1957-1964): Topografická mineralogie Cech (A-Z). [Topographic mineralogy of Bohemia (parts A-Z).] - Nakladatelství CSAV Praha. (in Czech).

Krejčí, J. (1851): Pocátkové nerostopisu jakozto návod k ustanovování nerostu die prírodopisných znaku, DíI II. - (Introduction to mineralogy aimed at mineral identification based on physical properties, Part II.) - Praha. (in Czech).

Krejčí, J. (1855): O prahorách Ceských. - (On ancient rock formations in Bohemia.) - Ziva, 3, Praha. (in Czech).

Krusch, P. ( 1916): Die Wolframit - und Zinnerzlagerstätten bei Schönfeld - Schlaggenwald, ein Beispiel des Erzgehaltes austelen der Gänge und alter Halden im Böhmischen Wolframit - Zinnerzgebiet. - Z. prakt. Geol., Berlin - Halle.

Kudielka, E. (1919): Die Zinn und Wolframbergbaue von Schlaggenwald in Böhmen. - Montan.-Rsch., Wien

Kušnír, I. - Jarchovský, T. ( 1967): Výpočet zásob cínových rod a predbezná zpráva o výzkumu na lokalite Krásno ve Slavkovském lese. - (Calculation of tin ore reserves and a preliminary report on research at Krásno locality in the Slavkovský les area.) - Nepublik. zpr., Geofond Praha P19915, V56228. (in Czech).

Laube, G. (1876): Geologie des Böhmischen Erzgebirges, I. Geologie des westlichen Erzgebirges oder des Gebirges zwischen Maria KuIm - Schönbach und Joachimsthal - Gottesgab. - Archiv für Landesdurchforschung Bohmens III.

Lindacker, J. T. (1791): Beschreibung einiger Topase, Welche in dem Schlaggenwald Zinnstocke vorkommen. - Sitz. Gesell. W.

Mach. Z. ( 1979): Asociace jílových minerálu spjatých s cíno-wolframovým zrudnením v okolí Krásna u Homího Slavkova. - (The association of clay minerals accompanying tin-tungsten mineralization around Krásno near Horní Slavkov.) - Acta Univ. Carol., Geol., 3-4, Praha. (in Czech).

Mach, Z. (1979): Chalkosiderit a Ba - farmakosiderit z Krásna u Horního Slavkova, nálezová zpráva. - (Chalcosiderite and Ba-pharmacosiderite from Krásno near Horní Slavkov, preliminary report.) - Cas. Mineral. Geol., Praha. (in Czech).

Mach, Z. - Korbel, P. (1990): Sekundární minerály z Huberova pne u Krásna u Horního Slavkova. - (secondary minerals from the Huber stock at Krásno near Horní Slavkov.) - Príroda Karlovarska I., Karlovarské muzeum v Karlových Varech, (in Czech).

Majer. J. (1970): Tezba cínu ve Slavkovském lese v 16. století. - (Tin mining in the Slavkovský les area in the 16th century.) - Národní technické muzeum Praha. (in Czech).

Majer, J. - Jangl, L. (1995): Vývoj hornictví cínu ve Slavkovském lese od 13. do 20. století. - (History of tin mining in the Slavkovský les area between the 13th and 20th century.) - In: Záverecná likvidacní zpráva závodu Stannum. - Nepubl. zpráv., Rudné doly s.p. Príbram, Geofond Praha FZ6630. (in Czech).

Mrázek, Z. ( 1981 ): Crandalit a mixit z Homího Slavkova. - (Crandallite and mixite from Horní Slavkov.) - Sbor. Vys. Sk. chem. techn., G 20, Praha. (in Czech).

Najman, K. (1990): Krásno - Horní Slavkov, i. úkolu 29 79 2107. (Krásno - Horní Slavkov, Report on Project No. 29 79 2107.) Nepubl. zpráva, Geoindustria Praha, Geofond Praha P75709. (in Czech).

Neužilová, M. - Vejnar, Z. (1963): Geologie a petrogeneze krystalických bridlic severozápadní cásti Slavkovského lesa. - (Geology and petrogenesis of metamorphic rocks in the nortwestern part of the Slavkovský les area.) - Sbor. Ústf. Úst. geol., G, 28: 87-106. Praha. (in Czech).

Novák, L. (1988): Vertikální opakování intruzívních fází v krudumském granitovém masívu. Slavkovský les. - (The vertical repetion of intrusion phases in the Krudum granite massif. Slavkovský les area.) Sbor. Západoies. Muz. Prír., 67: 68-73. Plzeft. (in Czech).

Nowicki, C. von ( 1857): Das Vorkommen des Zinnstcines Schlaggenwald und Schönfeld, Ein Beitrag zur Kenntnis von diesen Lagerstätten. Lotos, 7, Praha.

Pácal, Z. - Pavlů. D. (1972): Nové poznatky o lozisku sodnodraselných zivcu Vysoký kámen u Krásna. - (New data on the deposit of sodium-potassium feldspars at Vysoký Kámen near Krásno.) - Geol. Pruzk., 14: 357-360. Praha. (in Czech).

Pácal, Z. - Pavlů. D. (1979): Záverecná zpráva díleího úkolu 4/09-4 za léta 1976-1979 zivcové suroviny Krásno. - (Final report on the project No. 4/09-4 for the period 1976-1979 - feldspar raw material Krásno.) - Nepubl. zpráva, Geofond. Praha P29587. (in Czech).

Peithner, J. ( 1780): Versuch über die natürliche und politische Geschichte der böhmischen und mährischen Bergwerke, Wien.

Peschel, J. (1805): Archivní zpráva. - (Archival report) in J. Bílek ( 1959).

Plášil. J. - Sejkora, J. - Ondruš, P. - Veselovský, F. - Beran, P. - Goliáš, V. (2006): Supergene minerals in the Horní Slavkov uranium ore district, Czech Republic. - Journ. Czech Geol. Soc., 51: 149-158

Pleinerová - Hladká, N. (1960): Príspevek k petrogenezi krystalinika pláste karlovarského masívu v oblasti Císarského lesa. - (A contribution to petrogenesis of metamorphic mantle of the Karlovy Vary pluton in the Císafský les area.) - Cas. Min. Geol., 5: 28-37. Praha. (in Czech).

Polák, L. et al. (1969): Výpocet zásob Krásno - zula, zivcová surovina. Etapa pfedbezná. - (Calculation of reserves at Krásno - granite, feldspar raw material. Preliminary stage.) - Nepubl. zpráva, RD Príbram. (in Czech).

Polanský, J. -Racková, H. -St'ovícková, N. (1973): Detailní gravimetrické mapování 1:25 000 Slavkovský les se zahrnutím iásti chebské a sokolovské pánve. - (Detailed gravity mapping 1:25 000 in the Slavkovský les area and parts of the Cheb and Sokolov basins.) Nepubl. zpráva, Geofond. Praha P24917. (in Czech).

Reuss, A. E. (1854): Kurze Übersicht der geol. Verhältnisse Böhmens, Praha.

Reuss, A. E. (1863): Geognostische Skizze der Umgebungen von Carlsbad, Marienbad und Francensbad, Praha.

Reyer, E. ( 1880): Granit und Schiefer von Schlaggenwald. - Jahrbuch der k. k. geol. Reichsanst.

Reyer, E. (1881): Geologie des Zinnes. - Österrichische Zeitschrift für Berg und Hüttenwesen, Wien

Röhlich, P. -St'ovicková, N. (1968): Die Tiefenstörungstektonik und deren Entwicklung im zentralen Teil der Böhmischen Masse. - Geologie 17:670-694. Berlin.

Rosický. K ( 1916): Topaz ze Slavkova v Cechách. - (Topaz from Slavkov in Bohemia.) - Rozpr. Ces. Akad., Vedy Sloves. Umení, Tf. IL, 25: 7, Praha. (in Czech).

Rücker, A. (1864a): Zinnerzvorkommen von Schlaggenwald Verhandlungen derk. k. geologischen Reichsanstalt, 14: 1.

Rücker, A. (1864b): Beitrag zur Kenntniss des Zinnerzverkommens bei Schlaggenwald. - Jahrbuch der k. k. geologischen Reichsanstalt, 14, Wien.

Sadebeck, A. (1869): Über die Krystallformen der Blende. - Zeitschrift der deutschen geologischen Gesellschaft, 21.

Sejkora, J. - Ondruš, P. - Fikar, M. - Veselovský, F. - Mach, Z. Gabašová, A. (2006a): New data on mineralogy of the Vysoký Kámen deposits near Krásno, Slavkovský les area, Czech Republic. - Journ. Czech Geol. Soc., 51:43-55
http://doi.org/10.3190/jcgs.988

Sejkora, J. - Ondruš, P. - Fikar, M. - Veselovský, F. - Mach, Z. Gabašová, A. - Škoda, R. - Beran, P. (2006b): Supergene minerals at the Huber stock and Schnöd stock deposits, Krásno ore district, the Slavkovský les area, Czech Republic. - Joum. Czech Geol. Soc., 51 : 57-101
http://doi.org/10.3190/jcgs.989

Sejkora, J. - Škoda, R. - Ondruš, P. - Beran, P. - Süsser, C. (2006c): Mineralogy of phosphate accumulations in the Huber stock, Krásno ore district, Slavkovský les area, Czech Republic. - Journ. Czech Geol. Soc., 51: 103-147
http://doi.org/10.3190/jcgs.990

Sejkora, J. - Škoda, R. - Ondruš, P. (2006d): New naturally occurring mineral phases from the Krásno - Horní Slavkov area, western Bohemia, Czech Republic. - Journ. Czech Geol. Soc., 51: 159-188
http://doi.org/10.3190/jcgs.992

Slavík, F. ( 1903): Nové nálezy minerálu u Slavkova. - (New mineral finds near Slavkov.) - Rozpr. Ces, Akad., Vedy Sloves. Umení, Tf. IL, 12: 35, Praha. (in Czech).

Smirnov, V.I. (1983): Geologie lozisek nerostných surovin. - (Geology of mineral deposits.) - SNTL - Nakladatelství technické literatury, Praha. (in Czech).

Stark, M. ( 1913): Gebirgsgranit und Erzgebirgsagranit in Kaiserwald nebst einigen Bemerkungen über ihne Kontaktprodukte. - Mitt. d. naturwiss. Vereins and. Univ. Wien, 11, Wien

Štědrá, V. (1996): Retrograde evolution of the Mariánské Lázne Complex basic rocks - final report of the project 205/94/1455 of the Czech Grant Agency. - MS Archive Czech Geological Survey Prague, 129 p.

Štědrá, V. (2003): Pre-Carboniferous metamorphic history recorded by metabasites of the Mariánské Lázne Complex, Western Bohemia. Journ. Czech Geol. Soc., 48/1-2, 117-118.

Štědrá, V. - Kachlík, K - Kryza, R. (2002): Coronitic metagabbros of the Mariánské Lázne Complex and Teplá Crystalline Unit: inferences for the tectonometamorphic evolution of the western margin of the Teplá-Barrandian Unit, Bohemian Massif. - Geol. Soc. Spec. Publ., London, 201, 217-236.
http://doi.org/10.1144/GSL.SP.2002.201.01.11

Stninz, H. (1957): Ferrokarpholit - Karpholit. - Acta Cryst. 10, Copenhagen.

Svoboda, J. et al. (1964): Regionální geologie CSSR, DíI L, sv. I. - (Regional geology of CSSR, Part I, vol. I.) - Naklad. CSAV, Praha. (in Czech).

Štemprok, M. (1959): Vznik metasomatických obrub bismutinu kolem vizmutu z rudní oblasti Horního Slavkova. - (Metasomatic rims of bismuthinite around native bismuth in the Homí Slavkov ore district.). - Cas. Miner. Geol., 4; 424-441. (in Czech).

Štemprok, M. ( 1985): Vertical extent of greisen mineralization in the Krusné hory Erzgebirge granite pluton of central Europe. - Sbor. konf. High heat production granites. St. Austel.

Štemprok, M. (1986): Petrology and geochemistry of the Czechoslovak part of the Krusné hory Mts. granite pluton. - Sbor geol. Ved., Lozisk. geol. Mineral., 27, Praha.

Šťovíčková, N. (1971): Hlubinná zlomová tektonika Ceského masívu. (Deep fault tectonics of the Bohemian Massif.) - Prír. fak. KU. Praha. (in Czech).

Tad, A. - Blüml, A. ( 1961 ): Mineralogicko - geochemicky rozbor rudního materiálu sachty o. 8 - Horní Slavkov. - (Mineralogical-geochemical analysis of ore samples from the shaft No. 8 - Horní Slavkov.) Nepubl. zpráva, archiv Rudnych dolu s.p. Pfíbram. (in Czech).

Tad, A. - Blüml, A. ( 1974): Mineralogicky vyzkum sekundárních nerostu loziska Krásno. - (Mineralogical research of secondary minerals from the Krásno deposit.) - Nepublik. zpr., archiv Rudnych dolu s.p. Príbram.

Teuscher, E. O. (1934): Die Stellung des Eibenstocker Granits. - Z. d. deutsch. geol. Ges., Berlin.

Teuscher, E. O. ( 1936): Umwandlungserscheinungen an Gesteinen des Granitmassivs von Eibenstock - Neudeck. - Mitt. Inst. Mineral. Univ. Leipzig, No 361., Mineral. Petrogr. Mitt., 47.

Teuscher, E. O. (1936): Primäre Bildungen des granitischen Magmas und seiner Restlösungen im Massiv von Eibenstock - Neudeck, Mineral. Petrogr. Mitt., 47.

Timmermann, H. - Štědrá, K - Gerdes. A. - Noble, S. R. - Parrish, R. R. - Dörr, W. (2004): The problem of dating high-pressure metamorphism: a U-Pb isotope and geochemical study on eclogites and related rocks of the Mariánské Lázně Complex, Czech Republic. - Journal of Petrology 45, 1311-1338.
http://doi.org/10.1093/petrology/egh020

Vondrová, N. (1962): Záverecná zpráva o geologickém vyzkumu v severovychodní cásti Slavkovského lesa. - (Final report on geological research in the northeastern part of the Slavkovsky les area.) Nepublik. zpr., Geofond Praha P13966. (in Czech).

Vtelensky, J. (1955): Mineralogicky rozbor koncentrátu z Krásna n. Teplou. - (Mineralogical analysis of ore concentrate from Krásno n. Teplou.) - Nepublik. zpr., Geofond Praha P14426. (in Czech).

Woldřich, J. ( 1905): Geologie se zvlástnim zfetelem na zeme koruny ceské, Díl 3. - (Geology with special emphasy on the countries of the Kingdom of Bohemia.), (in Czech).

Zemánek, V. - Gregorová, M. (1959): Dílcí zpráva o geologickych vyzkumech v okolí Horního Slavkova, provedenych v roce 1958. (Report on geological research around Horn! Slavkov, conducted in 1958.) - Nepublik. zpr., Geofond Praha P10184. (in Czech).

Zepharovich, V. (1857): Mineralogisches Lexikon für das Kaiserthum Österreich, Wien.

Zepharovich, V. ( 1864): Referat in Verhandlungen der k. u. k. geol. Reichsanst, Wien.

Zikmund. J. (1983): Struktume-tektonické schéma Slavkovského lesa. (Structural-tectonic scheme of the Slavkovsky les area.) - Nepublik. zpr., Archiv CGÚ. Praha. (in Czech).

Zippe, F. X. M. (1847): Allgemeine Übersicht der physikalischen und statistichen Vehältnisse des Elbogner Kreises, In Sommer C. G. ( 1847) Das Königreich Böhmen, sv. XV. - Elbogner Kreis.

Zoubek, V. ( 1947): Zpráva o geolog. vyzkumech a mapovani ve stfední cásti jv. svahu Krusnych hor. - (Report on geological research and mapping of the central part of the southeastern slope of the Krusné hory Mts.) - Vest. geol. Úst., 22: 2-3. (in Czech).

Zoubek, V. (1951): Předbezná zpráva o geologickém vyzkumu a mapování oblasti karlovarského plutonu. - (Preliminary report on geological research and mapping in the Karlovy Vary pluton area.) - Vest. Ústf. Úst. geol., 26, Praha. (in Czech).

Zoubek, V. et al. (1963): Vysvetlivky k pfehledné geologické mape CSSR 1:200000 M-33-XIII Karlovy Vary. - (Explanation to geological map of CSSR1:200 000, sheet M-33-XIII Karlovy Vary.) - Praha. (in Czech).

Journal of Geosciences, Published by © Czech Geological Society, with support from the Czech Geological Survey.
Webdesign inspired by aTeo. Hosted at the server of the Institute of Petrology and Structural Geology, Charles University, Prague.
ISSN: 1803-1943 (online), 1802-6222 (print)
email: jgeosci(at)jgeosci.org
cover_rotated.gif, 15kB

SNIP (Scopus, 2017): 1.120

IF (ISI, 2017): 1.415

5 YEAR IF (ISI, 2017): 1.738

Policy: Open Access

ISSN: 1802-6222

E-ISSN: 1803-1943