Journal of

GEOsciences

  (Formerly Journal of the Czech Geological Society)

Editorial

Ferry Fediuk, Kryštof Verner

Selected bibliography of František V. Holub

Journal of Geosciences, volume 61 (2016), issue 4, 285 - 289

DOI: http://doi.org/10.3190/jgeosci.224


  References Affiliations

Holub FV (1977) Petrology of inclusions as a key to petrogenesis of the durbachitic rocks from Czechoslovakia. TMPM Tschermaks Min Petr Mitt 24: 133-150
http://doi.org/10.1007/BF01158191

Holub FV (1978) Příspěvek ke geochemii durbachitických hornin. Acta Univ Carol, Geol 3-4: 351-364 (in Czech)

Holub FV (1978) Význam J. L. Barvíře pro výzkum středočeského plutonu a jeho pláště. Acta Univ Carol, Geol 1-2: 191-192 (in Czech)

Holub FV, Žežulková V (1978) Relativní stáří intruzívních hornin středočeského plutonu na Zvíkovsku. Věst Ústř Úst Geol 53: 289-297 (in Czech)

Holub FV (1980) První český výskyt margaritu u Myšence na Písecku. Čas Mineral Geol 25: 205 (in Czech)

Holub FV (1981) Xenolity bohaté intruze v jihovýchodní části středočeského plutonu a jejich význam. Acta Univ Carol, Geol 4: 328-329 (in Czech)

Holub FV, Machart J, Mráz L (1981) Turmalinické nodule z eisgarnského granitu od Volar. Acta Univ Carol, Geol 4: 363-377 (in Czech)

Holub FV (1982) Vulkány versus člověk. Vesmír 61: 84-88 (in Czech)

Holub FV, Munshi RL (1984) Subsolidus reaction rims between olivine and calcic plagioclase in the Svatý Kříž Massif, Eastern Bohemia. Krystalinikum 107: 47-58

Holub FV, Klápová H, Bluck BJ, Bowes DR (1984) Petrology and geochemistry of post-obduction dykes of the Ballantrae Complex, SW Scotland. Trans Roy Soc Edinb, Earth Sci 75: 211-223
http://doi.org/10.1017/S0263593300013857

Holub FV (1985) Některé výsledky geochemické-petrologického výzkumu draselných lamproidů Českého masívu. Zpr Geol Výzk v r 1986, 61-63 (in Czech)

Fediuk F, Holub FV, Souček J (1988) Facie modrých břidlic v českém saxothuringiku. Zpr Geol Výzk v r 1988, 44-46 (in Czech)

Holub FV (1988) Hlubinné procesy vzniku draselných lamproidních magmat Českého masivu. Acta Univ Carol, Geol 4: 482-484 (in Czech)

Holub FV (1988) Některé výsledky geochemicko-petrologického výzkumu draselných lamproidů Českého masivu. Zpr Geol Výzk v r 1988, 61-63 (in Czech)

Holub FV (1989) Dílčí výsledky studia uzavřenin v centrální a jižní části středočeského plutonu. In: Prognózy scheelitu (Au). Geoindustria and Faculty of Science, Charles University, Prague, pp 78-81 (in Czech)

Holub FV (1989) Granitoidy středočeského plutonu: petrochemické skupiny a některé otázky jejich původu. In: Prognózy scheelitu (Au). Geoindustria and Faculty of Science, Charles University, Prague, pp 86-89 (in Czech)

Holub FV (1989) Petrochemie granitoidů v jižní části středočeského plutonu. In: Prognózy scheelitu (Au). Geoindustria and Faculty of Science, Charles University, Prague, pp 90-94 (in Czech)

Holub FV, Vácha J (1989) Petrografický a petrochemický charakter hornin jv. okraje středočeského plutonu východně od Milevska. In: Prognózy scheelitu (Au). Geoindustria and Faculty of Science, Charles University, Prague, pp 95-99 (in Czech)

Zeithamová M, Holub FV (1989) Uzavřeniny cizích hornin v granitoidech středočeského plutonu v okolí Sedlčan. In: Prognózy scheelitu (Au). Geoindustria and Faculty of Science, Charles University, Prague, pp 82-85 (in Czech)

Holub FV (1990) Petrogenetická interpretace chemického složení draselných lamproidů v evropském hercynském pásmu: příklad ze střední a jižní části Českého masivu. Unpublished Ph.D. thesis, Faculty of Science, Charles University, Prague pp 1-265 (in Czech)

Holub FV (1991) Příspěvek k petrochemii středočeského plutonu. In: Souček J (ed) Horniny ve vědách o Zemi. Faculty of Science, Charles University, Prague, pp 117-140 (in Czech)

Holub FV (1993) Geochemie peralkalických žilných hornin moldanubické oblasti. Zpr Geol Výzk v r 1991, 68-70 (in Czech)

Vaněčková M, Holub FV, Souček J, Bowes DR (1993) Geochemistry and petrogenesis of the Tertiary volcanic suite of the Labe tectonic zone, Czech Republic. Mineral Petrol 48: 17-34
http://doi.org/10.1007/BF01164906

Holub FV, Souček J (1994) Blueschist-greenschist metamorphism of metabasites of the Krušné hory (Erzgebirge) Mts. Z Geol Paläont 1: 815-826

Holub FV, Janoušek V, Košler J (eds) (1995) European network of laboratories, Granites - Guidebook to field meeting in the Bohemian Massif (Czech Republic). Faculty of Science, Charles University, Prague, pp 1-102

Holub FV, Klečka M, Matějka D (1995) Igneous activity. In: Dallmeyer RD, Franke W, Weber K (eds) Pre-Permian Geology of Central and Eastern Europe. Springer Verlag, Berlin, pp 444-452
http://doi.org/10.1007/978-3-642-77518-5

Holub FV (1997) Ultrapotassic plutonic rocks of the durbachite series in the Bohemian Massif: petrology, geochemistry and petrogenetic interpretation. Sbor geol Věd, ložisk Geol Mineral 31: 5-26

Holub FV, Machart J, Manová M (1997) The Central Bohemian Plutonic Complex: geology, chemical composition and genetic interpretation. Sbor geol Věd, ložisk Geol Mineral 31: 27-50

Holub FV, Rossi Ph, Cocherie A (1997) Radiometric dating of granitic rocks from the Central Bohemian Plutonic Complex (Czech Republic): constraints on the chronology of thermal and tectonic events along the Moldanubian-Barrandian boundary. C R Acad Sci Paris, Sci terre planet 325: 19-26
http://doi.org/10.1016/S1251-8050(97)83268-5

Kotrlý M, Malíková P, Holub FV (1997) Malá Jizerská louka, klasické naleziště drahokamové asociace. Bull mineral-petrolog Odd Nár Muz (Praha) 4-5: 25-40 (in Czech)

Holub FV, Lantora M (1999) Žilné horniny v podzemním zásobníku plynu Háje (Příbram). Zpr Geol Výzk v r 1998, 133-135 (in Czech)

Holub FV, Štemprok M (1999) Petrochemie lamprofyrů středočeského plutonického komplexu a krušnohorského batolitu ve vztahu k jejich rozdílné metalogenezi. Zpr Geol Výzk v r 1998, 136-138 (in Czech)

Štemprok M, Chlupáčová M, Holub FV, Novák J, Lang M, Pivec E (1999) Petrologie tmavých žilných hornin jáchymovského rudního revíru a jejich petrofyzikální vlastnosti. Zpr Geol Výzk v r 1998, 142-145 (in Czech)

Šmíd J, Holub FV, Janoušek V, Pudilová M, Žák K (2000) Geochemie a petrogeneze klatovského a kozlovického granodioritu - jz. část středočeského plutonického komplexu. Zpr Geol Výzk v r 1999, 79-80 (in Czech)

Štemprok M, Holub FV, Chlupáčová M, Lang M, Novák J, Pivec E (2000) Petrografický a geochemický výzkum lamprofyrů české části krušnohorského batolitu. Zpr Geol Výzk v r 1999, 80-82 (in Czech)

Žák K, Štemprok M, Holub FV, Jačková I, Novák JK, Veselovský F (2001) Izotopové složení síry v sulfidech, uhlíku a kyslíku v karbonátech z mafických žilných hornin české části Krušných hor. Zpr Geol Výzk v r 2000, 111-114 (in Czech)

Holub FV (2002) Obecná a magmatická petrologie. A textobook. Karolinum, Charles University, Prague, pp 1-214 (in Czech)

Pivec E, Holub FV, Lang M, Novák JK, Štemprok M (2002) Rock-forming minerals of lamprophyres and associated mafic dykes from the Krušné Hory/Erzgebirge (Czech Republic). J Czech Geol Soc 47: 23-32
Direct link

Brandová J, Holub FV (2003) Petrologie plášťových xenolitů z alkalických neovulkanitů severních Čech. Zpr Geol Výzk v r 2002, 162-163 (in Czech)

Edel JB, Schulmann K, Holub FV (2003) Anticlockwise and clockwise rotations of the eastern Variscides accommodated by dextral lithospheric wrenching: paleomagnetic and structural evidence. J Geol Soc, London, 160: 209-218
http://doi.org/10.1144/0016-764902-035

Holub FV (2003) Ultradraselný křemenný melasyenit od Nebahov na Prachaticku - geochemicky anomální lamproitická hornina. Zpr Geol Výzk v r 2002, 164-166 (in Czech)

Holub FV, Matějka D, Koller F (2003) Dioritické horniny v moldanubickém (jihočeském) batolitu Zpr Geol Výzk v r 2002, 19-20 (in Czech)

Jelínek E, Kachlík V, Štemprok M, Holub FV, Kovaříková P (2003) Mafické intruze jako prekurzory peraluminických granitů krušnohorského batolitu. Zpr Geol Výzk v r 2002, 23-25 (in Czech)

Matějka D, Holub FV (2003) Olivinické gabroidní horniny moldanubického (jihohočeského) batolitu. Zpr Geol Výzk v r 2002, 171-172 (in Czech)

Štemprok M, Holub FV, Novák JK (2003) Multiple magmatic pulses of the Eastern volcano-plutonic complex, Krušné Hory/Erzgebirge Batholith, and their phosphorus contents. Bull mineral-petrolog Odd Nár Muz (Praha) 78: 277-296

Holub FV (2004) Sférolitické minety středních a jižních Čech. Zpr Geol Výzk v r 2003, 105-106 (in Czech)

Holub FV (2004) Zonální žíla ocellárního lamprofyru až hornblenditu od Dobříše. Zpr Geol Výzk v r 2003, 106-108 (in Czech)

Jelínek E, Siebel W, Kachlík V, Štemprok M, Holub FV, Kovaříková P (2004) Petrologie a geochemie mafických intruzí v západokrušnohorském granitovém plutonu v okolí Abertam a Mariánských Lázní. Zpr geol Výzk v r 2003, 109-111 (in Czech)

Holub FV (2005) Draselné a ultradraselné horniny v rámci tělesa tzv. benešovského typu granitoidů ve středočeském plutonickém komplexu. Zpr Geol Výzk v r 2004, 99-100 (in Czech)

Holub FV (2005) Výsledky srovnávacího studia durbachitických plutonitů Českého masivu, Vogéz a Schwarzwaldu. Zpr geol Výzk v r 2004, 101-102 (in Czech)

Kováříková P, Jelínek E, Štemprok M, Kachlík V, Holub FV, Blecha V (2005) Petrochemické srovnání redwitzitů severozápadní části Českého masivu. Zpr Geol Výzk v r 2004, 103-106 (in Czech)

Žák J, Holub FV, Verner K (2005) Tectonic evolution of a continental magmatic arc from transpression in the upper crust to exhumation of mid-crustal orogenic root recorded by episodically emplaced plutons: the Central Bohemian Plutonic Complex (Bohemian Massif). Int J Earth Sci 94: 385-400
http://doi.org/10.1007/s00531-005-0482-3

Kováříková P, Siebel W, Jelínek E, Štemprok M, Kachlík V, Holub FV (2006) Mafické intruze (redwitzity) Slavkovského lesa. Zpr Geol Výzk v r 2005, 111-113 (in Czech)

Mlčoch B, Holub FV, Gajdoš P, Chmelař R, Pres J (2006) Žilné horniny zastižené při ražbě tunelu Panenská a Libouchec dálnice D8 ve východních Krušných horách. Zpr Geol Výzk v r 2005, 26-28 (in Czech)

Verner K, Žák J, Hrouda F, Holub FV (2006) Magma emplacement during exhumation of the lower- to mid-crustal orogenic root: the Jihlava syenitoid pluton, Moldanubian Unit, Bohemian Massif. J Struct Geol 28: 1553-1567
http://doi.org/10.1016/j.jsg.2006.03.037

Žák J, Holub FV, Kachlík V (2006) Magmatic stoping as an important emplacement mechanism of Variscan plutons: evidence from roof pendants in the Central Bohemian Plutonic Complex (Bohemian Massif). Int J Earth Sci 95: 771-790
http://doi.org/10.1007/s00531-006-0076-8

Holub FV, Studená M, Vosk M (2007) Diabasy a „gabrové porfyrity“ ve středočeském plutonickém komplexu. Zpr Geol Výzk v r 2006, 127-129 (in Czech)

Janoušek V, Holub FV (2007) The casual link between HP-HT metamorphism and ultrapotassic collisional orogens: case study from the Moldanubian zone of the Bohemian Massif. Proc Geol Assoc 118: 75-86
http://doi.org/10.1016/S0016-7878(07)80049-6

Kováříková P, Siebel W, Jelínek E, Štemprok M, Holub FV, Blecha V (2007) Petrology, geochemistry and zircon age for redwitzite at Abertamy, NW Bohemian Massif (Czech Republic): tracing a mantle component in Late Variscan intrusions. Chem Erde 67: 151-174
http://doi.org/10.1016/j.chemer.2007.04.002

Rapprich V, Holub FV (2008) Geochemical variations within the Upper Oligocene-Lower Miocene lava succession of Úhošť Hill (NE margin of Doupovské hory Mts., Czech Republic). Geol Q 52: 253-268

Štemprok M, Seifert T, Holub F V, Chlupáčová M, Dolejš D, Novák JK, Pivec E (2008) Petrology and geochemistry of Variscan dykes from the Jáchymov (Joachimsthal) ore district, Czech Republic. J Geosci 53: 65-104
http://doi.org/10.3190/jgeosci.020

Verner K, Žák J, Nahodilová R, Holub FV (2008) Magmatic fabrics and emplacement of the cone-sheet-bearing Knížecí Stolec durbachitic pluton (Moldanubian Unit, Bohemian Massif): implications for mid-crustal reworking of granulitic lower crust in the Central European Variscides. Int J Earth Sci (Geol Rundsch) 97: 19-33
http://doi.org/10.1007/s00531-006-0153-z

Holub FV, Verner K, Studená M, Orságová L (2009) Žilné roje ultradraselných melasyenitových až melagranitových porfyrů ze středočeského plutonického komplexu a šumavského moldanubika. Zpr geol Výzk v r 2008, 17-20 (in Czech)

Košler J, Magna T, Mlčoch B, Mixa P, Nývlt D, Holub FV (2009) Combined Sr, Nd, Pb and U isotope geochemistry of alkaline lavas from northern James Ross Island (Antarctic Peninsula) and implications for back-arc magma formation. Chem Geol 258: 207-218
http://doi.org/10.1016/j.chemgeo.2008.10.006

Žák J, Dragoun F, Verner K, Chlupáčová M, Holub FV, Kachlík V (2009) Forearc deformation and strain partitioning during growth of a continental magmatic arc: The northwestern margin of the Central Bohemian Plutonic Complex, Bohemian Massif. Tectonophysics 469: 93-111
http://doi.org/10.1016/j.tecto.2009.01.035

Haloda J, Rapprich V, Holub FV, Halodová P, Vaculovič T (2010) Crystallization history of Oligocene ijolitic rocks from the Doupovské Hory Volcanic Complex (Czech Republic). J Geosci 55: 279−297
http://doi.org/10.3190/jgeosci.076

Holub FV (2010) Mafické mikrogranulární enklávy v sedlčanském granitu (středočeský plutonický komplex) a jejich vztah k žilným horninám v okolí. Zpr geol Výzk v r 2009, 211-214 (in Czech)

Holub FV, Rapprich V, Erban V, Pécskay Z, Mlčoch B, Míková J (2010) Petrology and geochemistry of the Tertiary alkaline intrusive rocks at Doupov, Doupovské Hory Volcanic Complex (NW Bohemian Massif). J Geosci 55: 251−278
http://doi.org/10.3190/jgeosci.074

Janoušek V, Erban V, Holub FV, Magna T, Bellon H, Mlčoch B, Wiechart U, Rapprich V (2010) Geochemistry and genesis of behind-arc basaltic lavas from eastern Nicaragua. J Volcanol Geotherm Res 192: 232−256
http://doi.org/10.1016/j.jvolgeores.2010.02.023

Janoušek V, Holub FV, Magna T, Erban V (2010) Isotopic constraints on the petrogenesis of the Variscan ultrapotassic magmas from the Moldanubian Zone of the Bohemian Massif. Mineralogia, Special Papers 37: 32-36

Kováříková P, Siebel W, Jelínek E, Štemprok M, Kachlík V, Holub FV, Blecha V (2010) Dioritic intrusions of the Slavkovský les (Kaiserwald), western Bohemia: their origin and significance in Late Variscan granitoid magmatism. Int J Earth Sci (Geol Rundsch) 99: 545−565
http://doi.org/10.1007/s00531-008-0406-0

Žák J, Hrouda F, Holub FV (2010) Plane-confined magnetic lineations in mingled mafic and felsic magmas, the Sázava pluton, Bohemian Massif. J Volcanol Geotherm Res 190: 312−324
http://doi.org/10.1016/j.jvolgeores.2009.12.002

Holub FV (2011) Neobvyklá lamprofyrická hornina od Dobrého v podhůří Orlických hor. Zpr Geol Výzk v r 2010, 149−152 (in Czech)

Rahmati-Ilkhchi M, Faryad SW, Holub FV, Košler J, Frank W (2011) Magmatic and metamorphic evolution of the Shotur Kuh metamorphic complex (Central Iran). Int J Earth Sci (Geol Rundsch) 100: 45−62
http://doi.org/10.1007/s00531-009-0499-0

Holub FV (2012) Ultradraselné plutonity chotělického intruzivního komplexu v podloží České křídové pánve ve východních Čechách. Zpr Geol Výzk v r 2011, 167-172 (in Czech)

Holub FV, Verner K, Schmitz MD (2012) Časové vztahy melagranitových porfyrů a durbachitických plutonů v jižních Čechách. Zpr Geol Výzk v r 2011, 23-25 (in Czech)

Holub FV, Rapprich V, Erban V, Pécskay Z, Mlčoch B , Míková J (2012) Petrology and geochemistry of the Tertiary alkaline intrusive rocks at Doupov, Doupovské Hory Volcanic Complex (NE Bohemian Massif). J Geosci 57: 251-278
http://doi.org/10.3190/jgeosci.074

Žák J, Verner K, Holub FV, Kabele P, Chlupáčová M, Halodová P (2012) Magmatic to solid state fabrics in syntectonic granitoids recording early Carboniferous orogenic collapse in the Bohemian Massif. J Struct Geol 36: 27-42
http://doi.org/10.1016/j.jsg.2011.12.011

Holub FV (2013) Amfiboly ultradraselných žilných hornin v oblasti středočeského plutonického komplexu a jejich vztahy ke složení a vývoji magmat. Zpr Geol Výzk v r 2012, 209-213 (in Czech)

Rapprich V, Holub FV (2014) Foreword to the thematic set on ‘Melilitic, alkaline and calc-alkaline lamprophyric rocks. Centenary celebration of the first description of polzenites by K. H. Scheumann’. J Geosci 59: 1-2
http://doi.org/10.3190/jgeosci.162

Štemprok M, Dolejš D, Holub FV (2014) Late Variscan calc-alkaline lamprophyres in the Krupka ore district, Eastern Krušné hory/Erzgebirge: their relationship to Sn-W mineralization. J Geosci 59: 41-68
http://doi.org/10.3190/jgeosci.156

Žák J, Verner K, Janoušek V, Holub FV, Kachlík V, Finger F, Hajná J, Tomek F, Vondrovic L, Trubač J (2014) A plate-kinematic model for the assembly of the Bohemian Massif constrained by structural relationships around granitoid plutons. In: Schulmann K, Martínez Catalán JR, Lardeaux JM, Janoušek V, Oggiano G (eds) The Variscan Orogeny: Extent, Timescale and the Formation of the European Crust. Geological Society, London, Special Publications 405, pp 169-196
http://doi.org/10.1144/SP405.9

Žák J, Verner K, Tomek F, Holub F V, Johnson K, Schwartz JJ (2015) Simultaneous batholith emplacement, terrane/continent collision, and oroclinal bending in the Blue Mountains province, North American Cordillera. Tectonics 14: 1107-1128
http://doi.org/10.1002/2015TC003859

Jašarová P, Racek M, Jeřábek P, Holub FV (2016) Metamorphic reactions and textural changes in coronitic metagabbros from the Teplá Crystalline and Mariánské Lázně complexes, Bohemian Massif. J Geosci 61: 193-219
http://doi.org/10.3190/jgeosci.216

Mrázová Š, Holub FV, Dudíková B (2016) Geochemická variabilita a původ gabroidů až dioritoidů železnohorského plutonického komplexu. Zpr geol Výzk v r 2015, 233-238 (in Czech)

Tomek F, Žák J, Verner K, Holub, FV, Sláma J, Paterson SR , Memeti V (2016) Mineral fabrics in high-level intrusions recording crustal strain and volcano-tectonic interactions: the Shellenbarger Pluton, Sierra Nevada, California. J Geol Soc, London (in print)
http://doi.org/10.1144/jgs2015-151

Tomek F, Žák J, Holub FV, Chlupáčová M, Verner K (2016) Growth of intra-caldera lava domes controlled by various modes of caldera collapse, the Štiavnica Volcano-Plutonic Complex, Western Carpathians. J Volcanol Geotherm Res 311: 183-197
http://doi.org/10.1016/j.jvolgeores.2016.01.006

Journal of Geosciences, Published by © Czech Geological Society, with support from the Czech Geological Survey.
Webdesign inspired by aTeo. Hosted at the server of the Institute of Petrology and Structural Geology, Charles University, Prague.
ISSN: 1803-1943 (online), 1802-6222 (print)
email: jgeosci(at)jgeosci.org
cover_rotated.gif, 15kB

SNIP (Scopus, 2022): 0.826

IF (WoS, 2022): 1.4

5 YEAR IF (WoS, 2022): 1.8

Policy: Open Access

ISSN: 1802-6222

E-ISSN: 1803-1943